Współczesne technologie budowlane kładą ogromny nacisk na ograniczenie strat ciepła, wynikające z samej konstrukcji budynku, jak i użytych materiałów budowlanych. Jednym z ważnych elementów, na które zwraca się uwagę jest izolacja termiczna ścian.

Izolacje termiczną ścian określają dwa parametry- przenikanie ciepła oraz przewodzenie ciepła. Przegrody budowlane to jedne z najważniejszych elementów konstrukcyjnych każdego budynku. Stanowią jego szkielet, decydują o trwałości i wyglądzie budowli, a także parametrach użytkowych całego obiektu ? zwłaszcza temperaturze wewnątrz pomieszczeń i niekontrolowanej wymianie ciepła z otoczeniem.

O izolacyjności cieplnej ściany w dużej mierze decyduje rodzaj materiału użytego do budowy oraz grubość przegrody. Tak zwany współczynnik przenika ciepła oblicza się zgodnie obowiązującymi ustawowo normami, a jego maksymalna wartość zaktualizowana została w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które z dniem 1.01.2014r. wprowadziło znaczące zmiany związane z koniecznością budowania coraz bardziej energooszczędnych domów.

Do wyliczenia współczynnika przenikania ciepła konieczna jest również znajomość współczynnika przewodzenia ciepła określanego dla każdego materiału osobno. Dwa parametry decydujące o wartości izolacyjnej przegród budowlanych są  jednak często ze sobą mylone lub też uważane za tożsamy wskaźnik. O ile ten pierwszy używany jest dość powszechnie, to w przypadku parametru dotyczącego przewodzenia, określenie jego znaczenia może stanowić problem.

Od przewodzenia ciepła do przenikania ciepła

Każdy materiał wykorzystywany do budowy ścian charakteryzuje się innymi właściwościami ? obróbką, wytrzymałością czy też właśnie przewodnością cieplną. Współczynnik przewodzenia ciepła oznaczany symbolem ? opisuje ilość ciepła przechodzącą przez dany materiał, umożliwiając tym samym określenie jego izolacyjności. I tak im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większa zdolność do przewodzenia ciepła, a tym samym i narażenie na większe straty energii w pomieszczeniach.

Parametr ten potrzebny jest również do obliczenia całkowitej izolacyjności ściany wyrażonej
w postaci współczynnika przenika ciepła oznaczanego symbolem U. Oblicza się go dzieląc współczynnik przewodzenia ciepła zastosowanego materiału przez grubość wykonanej przegrody budowlanej, a jego wynik podaje się w W/m2K.

Wskaźnik ten w przeciwieństwie do wspomnianego wcześniej współczynnika przewodzenia ciepła, nie odnosi się do jednego materiału, ale wszystkich elementów tworzących rozpatrywaną przegrodę budowlaną. Pozwala on określić liczbowo, ile ciepła przepływa przez daną konstrukcję.

Oczywiście, jak najniższa wartość oznacza w tym wypadku, jak najlepsze właściwości izolacyjne budowanych przegród. Przykładowo, dla muru zbudowanego przy pomocy bloczków silikatowych SILIKAT NP24 w klasie 20, które charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła na poziomie 0,61 W/mK (prawie o połowę mniejszym niż przewodność tradycyjnej cegły) z zastosowaniem dwustronnej warstwy tynku cementowo-wapiennego, U wynosi 1,45 W/m?K.

Rozpatrując współczynniki dotyczące ciepłochronności przegród budowlanych, nie można pominąć również oporu cieplnego ściany (R), który stanowi odwrotność parametru U i jest stosunkiem grubości warstwy materiału do jego współczynnika przewodnictwa cieplnego. Im wyższa jest jego wartość, tym lepszym izolatorem jest materiał. Wszystkie wymienione parametry są, więc niezwykle ważne przy ostatecznym rozrachunku izolacyjności postawionej przegrody. Budując dom  zgodnie z przyjętymi zasadami prawa budowlanego, trzeba, więc wziąć pod uwagę wspomniane współczynniki. Stworzona konstrukcja będzie spełniała prawne wymagania i zapewni domownikom komfortowe warunki mieszkaniowe.